O službě Anděl na drátě

previous next

Nasloucháme, poradíme a pomůžeme v kteroukoli denní či noční hodinu!

Nabízíme vám vysoce kvalitní a především komplexní služby při poskytování a provozu: 

  • Tísňové péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • Informativní linka pro uživatele služby pomáhající seniorům vystoupit z bludného kruhu osamění
  • Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím

Více o službách

Sociální službu tísňové péče „Anděl na drátě“ poskytují osoby se zdravotním postižením 

Naši Andělé na drátě si tak nejlépe dokážou představit těžkosti zdravotního omezení, izolovanosti a z toho plynoucí úzkosti a osamělosti. Vychází ze svých vlastních životních zkušeností, kdy museli mnohdy sami čelit nepřízni osudu a dokážou tak nejlépe pochopit situaci seniorů a svoji vstřícností a sounáležitostí pomůžou dobrým slovem, radou i povzbuzením.

„Anděl na drátě“ je nejen rádcem, je i spolehlivým a odpovědným pomocníkem pro vše co senioři potřebují!

TÍSŇOVÁ PÉČE ANDĚL NA DRÁTĚ je nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností poskytovaná na základě uzavřené smlouvy uživatelům po celé ČR.

Služba obsahuje základní činnosti:

a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,

b) sociálně terapeutické činnosti,

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

POSLÁNÍM SLUŽBY JE:

- zvyšovat kvalitu života osob vystavených stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností,

- nepřetržitou technickou podporou a kvalifikovanými pracovníky zajišťovat nebo zprostředkovat dostupnou pomoc a tím přispět ke snížení jejich zdravotních a sociálních rizik a k eliminaci izolace.

Služba vychází z přání, představ a cílů každého jedince s respektem k zachování jeho svobodné vůle, individuálního a nediskriminujícího přístupu.

V reálném životě to znamená, že uživatel tísňové péče může dál žít ve svém přirozeném prostředí se zachováním důstojného a plnohodnotného života. Služba tak zvyšuje pocit bezpečí a poskytuje jistotu zprostředkování nebo zajištění adekvátní pomoci v nenadálých situacích ohrožujících jeho zdraví nebo život.

CÍLE SLUŽBY:

Poskytovat osobám vystavených stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností, nepřetržitou technickou podporou a zajišťovat nebo zprostředkovat dostupnou pomoc.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Dospělé osoby vystavené stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života z důvodu věku, onemocnění či jiného zdravotního handicapu.

SLUŽBA NENÍ URČENA:

Osobám s poruchami sluchu a zraku, které by znemožňovalo distanční komunikaci, osobám, jejichž motorické schopnosti neumožňují stisknutí dostupných forem tlačítek, osobám s duševním onemocněním, které by mohlo vést k jejímu zneužívání a tím znemožňovat její poskytování; osobám, které nesplňují podmínky cílové skupiny (nejsou vystaveny vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života z důvodu věku či zdravotního stavu).ZÁSADY

ZÁSADY A PRINCIPY (VEŘEJNÝ ZÁVAZEK) POSKYTOVANÉ SLUŽBY VE VAZBĚ K UŽIVATELI:

- dodržování důstojnosti a lidských práv,

- dodržování základních pravidel společenského chování,

- individuální a ohleduplný přístup,

- naplnění reálných přání, představ a cílů,

- respektování jedinečnosti každého,

- respektování uplatňování vlastní vůle,

- respektování volby a možnosti nést následky rozhodnutí,

- pravdivě informovat,

- umožnit zachování současného způsobu života v přirozeném prostředí,

- chránit před předsudky a negativním hodnocením.

Financování služby

Tísňovou péči "Anděl na drátě" zajišťujeme jako sociální službu registrovanou dle §41 zákona č.108/2006 od září 2017.

Tyto sociální služby jsou nekomerční (nevýdělečnou) činností, kdy platba od uživatelů (380 Kč/měsíčně) představuje necelých 13% ze skutečně vynaložených nákladů. Zbytek finančních prostředků jsme v letech 2017 a 2018 pokrývali z vlastních zdrojů z jiné ekonomické činnosti, příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), ale hlavně za pomoci sponzorských darů a příspěvku od soukromých právnických i fyzických osob – viz. Partneři a dárci

S účinností od 1.1.2019 máme pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby v obecném hospodářském zájmu.

Po započtení těchto příjmů (tzv. vyrovnávací platby od MPSV, příspěvku na zaměstnávání OZP) a přímé platby od seniorů si zbylou část ve výši cca 10% musíme zajistit formou darů a sponzorských příspěvků od soukromých fyzických a právnických osob. To se nám díky vstřícnosti a štědrosti těchto soukromých osob daří zajišťovat a všem těmto patří náš velký respekt a poděkování.

Za účelem podpory rozvoje služeb tísňové péče Anděl na drátě založil poskytovatel služeb Linnet eu s.r.o. neziskovou organizaci Anděl na drátě z.ú., která poskytuje sociální poradenství a provádí osvětovou činnost v oblasti ochrany seniorů. Ústav plní funkci "Fundraisingu" za účelem zajišťování finančních prostředků na dofinancování služeb tísňové péče Anděl na drátě a úhradu SOS komunikačního zařízení a služby (přímé platby uživatele) za potřebné seniory a osoby se zdravotním postižením.