Ochrana osobních údajů

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

  • Linnet eu, s.r.o., IČ: 260 10 585, sídlem Karlovo náměstí 84, 547 01 Náchod (zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19940)

(dále také jen jako „Správce údajů“ nebo „My“)

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem obchodních sdělení, navázání spolupráce, plnění smluvního závazku, oprávněných zájmů či plnění zákonné povinnosti.

V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů, dotazů k některé z částí tohoto textu nebo případných nesrovnalostí při zpracování Vašich osobních údajů, nás kontaktuje na info@linnet-eu.cz

Jaké osobní údaje v rámci naší činnosti zpracováváme?

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek či emailů na nich uvedených, můžete být požádání o doplnění některých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Jedná se zejména o Vaše jméno a příjmení, tituly, firmu, kontaktní adresu či adresu sídla společnosti, IČ a DIČ, telefonní kontakt, e-mailovou adresu, číslo bankovního spojení. Veškeré osobní údaje, které se k nám dostanou, budou ty, které nám sdělíte. Naše služby nejsou určeny osobám mladším 18 let, tudíž jejich osobní údaje nezpracováváme.

V rámci zpracování osobních údajů za účelem obchodních sdělení či navázání spolupráce zpracováváme Vaše jméno, příjmení, titul, e-mail, telefonní číslo, obchodní firmu, kontaktní údaje na pověřenou či kontaktní osobu. Tyto a případně další osobní údaje zpracováváme přímo od Vás v rámci poskytování sociálních služeb tísňové péče dle §41 zákona
o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Dále můžeme zpracovávat další osobní údaje uživatelů služeb tísňové péče „Anděl na drátě“ a to na základě smlouvy o poskytování těchto služeb uzavřené mezi poskytovatelem (správcem údajů) a klientem (uživatelem) služby.  Tyto osobní údaje nám jsou předány přímo účastníky (uživateli) za účelem plnění smlouvy či splnění právních předpisů.

Proč budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Kontakty a údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom mohli plnit předmět smlouvy o poskytování sociálních služeb tísňové péče. Vaší emailovou adresu, jméno
a příjmení můžeme rovněž využít ke komunikaci při využívání linky pomoci, poradny
a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem automatizovaného rozhodování či profilování.

Jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat?

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi položené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zaslání či získání informací o poskytování služeb můžete kdykoliv odmítnout.  Stačí nám zaslat e-mail s požadavkem na info@linnet-eu.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi informace.

Správce údajů zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a po dobu plnění všech práv a povinností plynoucích z daného smluvního vztahu. Správce údajů zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněných zájmů Správce údajů, či po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných lhůt.

Osobní údaje zpracovávané za účelem poskytování požadovaných informací a dále v rámci uzavření smlouvy o poskytování služeb tísňové péče do okamžiku ukončení této smlouvy, odvolání souhlasu, uplatnění práva na výmaz či opravu (na formuláři v sekci GDPR), vznesením námitky proti zpracování či zasláním odmítnutí zasílán informací na e-mail: info@linnet-eu.cz

Správce údajů přijal organizační a technická opatření ve vztahu k nakládání s osobními údaji, a to v rámci bezpečnostních a organizačních pravidel ve vztahu k zaměstnancům či jednotlivým smluvním partnerům. Správce údajů má zajištěnou vysokou úroveň IT bezpečnosti.

Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte tato práva: a) právo na přístup k osobním údajům; b) právo na opravu; c) právo na výmaz; d) právo na omezení zpracování údajů; e) právo vznést námitku proti zpracování; f) podat stížnost na zpracování osobních údajů a g) odvolat souhlas. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@linnet-eu.cz.

K uplatnění práva na výmaz či opravu osobních údajů můžete využít formuláře v sekci GDPR.

a) Právo na přístup k osobním údajům – můžete zažádat od Správce údajů prostřednictvím výše uvedeného mailu o sdělení, zda Správce údajů zpracovává Vaše osobní údaje. Pakliže Správce údajů zpracovává, máte nárok zjistit následující informace: účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci osobních údajů, dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, poučení o právu na opravu, výmaz, námitku či podat stížnost k dozorovému úřadu

b) Právo na opravu – můžete zažádat Správce údajů v případě, že zpracovává Vaše osobní údaje nepřesně či nesprávně

c) Právo na výmaz – můžete zažádat Správce údajů v případě, že považujete zpracování Vašich osobních údajů za protiprávní

d) Právo na omezení zpracování – můžete zažádat Správce údajů o znepřístupnění vybraných osobních údajů

e) Právo vznést námitku proti zpracování – Správce údajů nebude nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné právní důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

f) Právo podat stížnost k dozorovému úřadu ÚOOÚ – v případech, kdy máte za to, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení obecného nařízení GDPR

g) Odvolání souhlasu – máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas poskytnutý Správci údajů ke zpracování Vašich osobních údajů, přičemž tímto odvoláním není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

Soubor Zásady ochrany osobních údajůSoubor Výmaz a úprava osobních údajů